Certifikáty

Od 1.7.2013 nadobudlo platnosť  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, podľa ktorého je povinnosťou výrobcov a distribútorov stavebných výrobkov dodávať papierovou alebo elektronickou formou spolu so stavebným materiálom aj vyhlásenie o parametroch, ktorým výrobca potvrdzuje nemennosť parametrov.

Dokument “Vyhlásenie o parametroch” nahrádza doteraz platné Vyhlásenie o zhode, ktoré bolo vydané ku každému typu výrobku. Preto spoločnosť CityStoneDesign poskytuje na web stránke Vyhlásenia o parametroch, ktoré sú dostupné pre každého zákazníka a na požiadanie Vám ich zašleme aj v tlačovej forme.

V roku 2017  bola spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. na základe hodnotenia v  hodnotiacom a informačnom systéme udelená za rok 2016 pečať Spoľahlivý podnik v Trnavskom kraji. Vyhodnotenie bolo udelené pod registrovanou ochrannou známkou NISR ( Národné informačné stredisko Slovenskej republiky ).